Harry Potter Characters are Like Mahabharata

#The Hindu Epic Mahabharata and Harry Potter Characters have Similar Characters. #Professor Dumbledore & God Shrikrushna  #Pottermore #महाभारत अन हॅरी पॉटर मधील मिळतेजुळते कॅरक्टर! आपल्यातील बर्‍याच जणांनी J.K. Rolling लिखित हॅरी पॉटर हा चित्रपट बघितला असेलच. अनेक लोक त्या चित्रपटाचे, कथेचे अन कथेतील पात्रांचे जबरदस्त चाहते आहेत. अनेकदा तर ते characters खरे आहेत की काय … Continue reading Harry Potter Characters are Like Mahabharata